بـــرهنه در بـــاد

جامانده ای در مرز جغرافیایی جنون

رجم کفر و سنگ

دربیشه زار  اباطیل  می چرند

گاو های فربه

با چشم های سیاه

کلمات خسته را می بلعند

 و با بلاهتی شیرین  

نشخوار می کنند

در پیشگاه ابلیس ِ نگاهم 

                                 ترانه های نا کام را 

در هیبت سلاخان زمان

تعظیم می کنند  

برآغوش شحنه عشق  

تا پا بر سینه بگذارم

زیر رجم کفر و سنگ   

 

   + مسیح اسمعیلی ; ٩:٠٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
comment نظرات ()