زندگی

خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش         نماند هیچش الا هوس قمار دیگر

زیباست نه؟

معنی زندگی همینه مگه نه؟

شما طور دیگه فکر می کنید؟!!!

و این را ببدونید تا دنیا دنیاست این قصه "روزگار ماست .....

/ 2 نظر / 8 بازدید
حميد

سلام. نوشتن برای فراموش کردن است. پس بنويس. فرصت ما از زندگی همين بدنامی نوشتن و فراموشی است