کوله بار کلمات ام

من کاتب ِ واژه های  هستم

لبریز از باران

کلمات ام

از اندوه این روزها پیر می شوند

- چه اندوه دست و دل بازی -

من روایت ام

- با کوهی از کلمات و ترانه _

وحکایت ام بی پایان است

اما

جز خودم

کسی به شیونِ بی پایانِ من گوش نمی دهد

/ 1 نظر / 2 بازدید