زوال...

 
هر دم
بر دوش می کشد
طعنه آینه ها را...
غریبانه
تن می دهد
به اضطرابی نهفته
در خواهش تن
شبیه تو
به چه می آیند
دست های
تن داده به زوال
در من ِ همیشه تنها
  که می گردد
بی صدا
همانند خسته ی که آخرین مکث تقدیر است
/ 1 نظر / 13 بازدید
محبوبه

آینه ها بر دوش می کشند تقدیر من را ...[گل]