کوچ نامه

افق های بی کرانه دشت

می طلبند

هُرمِ نفس های مرا

که اینگونه

بَرَم می دارند

ومی بَرندم

خیلی دور

مرا به راهِ مرگی سپید

واحتضار روزی نابه هنگام

...

سفر است

من مهیای این سفرم

من اسباب سفرِ خویش را

مهیا کرده ام

باد درشیون

و من بار سفر می بندم

بر کجاوه رفتنِ خویش

میان هو هوی باد

وقتی که مرگ

حیران برجای خود مانده است!

من

شعرهای ناگفته ام را

نزد تو

به امانت می گذارم

من کوچ پایان ناپذیر خود را آغاز کرده ام

و نمی دانم

دل به کدامین سپیده سپرده ام!

وتنها می دانم

پایان همه راه ها

گم شدن است

....

این شیون است آیا؟

نمی دانم

تنها

کوچ نامه ِ ای است از من

...

شما ببخشید

به بزرگی خویش

رویاهای پژمرده مرا

یا دست ودلِِ لرزان مسافر بی قراری راکه می خواهد

پرواز نخست خویش را آغاز کند!

...

من آسوده ام

اینجا

فارغ از هراس چشمان خیس و نمناک

تنها نیستم

باد

خاک

مردگان

همه آشنایان من اند!

....

می خواهم یاغی ترین طوفان شوم

سالها سایه نشین بودم و

سخنان سینه تو را

من می سروده ام!

...

ای تو از من عاشق تر!!!

من عشق را زتو آموختم

ونوشتن را

بدان

هنوزهم خاطره آن روز با من است

زمستان بود

و سوز خیس سرما

....

اما دیر آمدی

 ای جان من !

من دیر زمانی است

غزل مرگ رااز نو نوشته ام!

نگاه کن

این منم دشنه بر نای نهاده

دیگر چراغی نما نده است !

و من تنها خونین ترین ترا نه ام را

برای تو به ارمغان می گذارم

تردید جایز نیست!

پس این ترانه را بگیر

ومرا به خاک بسپار!

ساکت وخاموش

زیرا در حنجره ام آوایی نیست

زنی سوخته در خویش

بنگر این خاکستر من است

...

در به دری بس است

اکنون موسم دیگری درراه است

محبوب من

نگاه کن

این ماه آواره

تنها

خاطرات چیزی شبیه دلدادگی ِ تو را با خود خواهد برد!

...

همین امشب

دیر هنگام

زیر نور بی رنگ ماه تاب

پلک برهم خواهم نهاد

سالهاست

مثل آتش زیر خاکستر

چشم به راه همین امشب ام

...

دیراست دگر

باید بر خیزم

مهیا شوم

آخر

من امشب

پر خواهم زَد.

/ 6 نظر / 15 بازدید
مهدی

رویاهای پژمرده مرا جالب بود به ما هم سربزن

مهدی

بی تو بدان! تنها لحظه ای متولد شدم که در آغوشت لب به لب بودم . . . و تنها اين برای من لمس طپشهای نبض زندگی بود

حميده

آفاق بی کرانه ي دشت هُرمِ نفس های مرا مي جويند ومی بَرندم بهراهِ مرگی سپید واحتضار روزی نابهنگام و من مهیای این سفرم باد درشیون و من بار سفر می بندم بر کجاوه ي رفتنِ در هيا هوی باد وقتی که مرگ حیران ايستاده است! ... شعرهای ناگفته ام را به تو مي سپارم در ابتداي کوچي بي پایان بي كه بدانم به کدامین سپیده دل سپرده ام! كه پایان همه راه ها گم شدن است این شیون از كدام سمت مي وزد ؟ به بزرگی تان ببخشید رویاهای پژمرده مرا یا دست ودلِِ لرزان مسافري بی قرار در ابتداي نخستين پرواز

حميده

آسوده ام فارغ از هراس چشمان خیس و نمناک و تنها نیستم كه باد ،خاک و مردگان همه آشنایان من اند! سالها سايه نشين گريه و سكوت شعرهاي تگفته ي تو را می سروده ام! ... ای تو از من عاشق تر!!! من عشق را زتو آموختم ونوشتن را هنوزهم خاطره آن روز با من است زمستان بود و سوز خیس سرما .... دیر آمدی و دیر زمانی است غزل مرگ رااز نو نوشته و دشنه بر نای نهاده ام دیگر چراغی نما نده است ! به جز ترانه اي خونين كه يادگاري توست . تردید مكن این ترانه را برگیر و مرا به خاک بسپار! كه در حنجره ام آوایی نیست گداخته در خویش ازپس آن همه در به دری اکنون موسم دیگری درراه است این ماه آواره تنها خاطرات چیزی شبیه دلدادگی ِ تو را با خود خواهد برد!

مهدی

ای تو از من عاشق تر!!! من عشق را زتو آموختم ممنون که به من سرزدی بازهم پيش ما بيا