نشخوارهای يک ذهن مشوش

درمرغزار لاطائلات می چرند
گاو هایفربه
با چشم های قی کرده
کلمات شیطان را می بلعند
و بلاهتی لزج از دهانشانمی چکد
برزمینی آلوده سم می کوبند
درپیشگاه قصابان زانو می زنند
و درنشخواربی انتهای عفونت به خواب می روند!

پی نوشت: تقدیم به خواهرم  که با تمام وجود از نوشته های من بیزار است ومعتقد است بوی مرگ می دهند ./ 2 نظر / 4 بازدید
کازابلانکا

سلام به دعاوی خانوادگيتون کار ندارم ولی به نظر من نوشته هات بوی زندگی ميدن. زندگی روشن و تاريک اگر باشد دو روی سکه است کسانی که روی تاريک آنرا با خيالپردازی از ياد ميبرند حقيقت را فراموش کرده اند ولی هيچ وقت درد را مداوا نکرده اند.

کازابلانکا

نه از رومم نه از زنگم همان بيرنگ بيرنگم بيا بگشاي در، بگشاي دلتنگم هوا بس ناجوانمردانه سردست دمت گرم و سرت خوش باد سلامم را تو پاسخ گوي،در بگشاي منم من ،ميهمان هر شبت ،لولي وش مغموم منم من، سنگ تيپا خوردهء رنجور منم دشنام پست آفرينش،نغمهء ناجور بيا بگشاي درِِ، بگشاي دلتنگم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تولدم بر همهگی مبارک>> به مناسبت تولدم به روزم