یک پنجره برای من کافیست

تا ببینم

بشنوم

یک پنجره تا

دستهای کوچک تنهایم

را به سوی مهربانی مکرر آسمان باز کنم

یک پنجره برای من کافیست

تا میزبان خورشید باشم

در انتهای قلب زمین

زیر سایه های درختان کاغذی

...

یک پنجره برای من کافیست

/ 0 نظر / 4 بازدید