باز می خوانمت

تهی از بوسه های تو
می لرزید
درخت چروکیده 
در باد

راستی 
شانه هایت کو؟
وقتی برف می بارید
پشت پنجره ی بارانی...

/ 4 نظر / 14 بازدید
محبوبه

خواب بوسه های تو آشیانه دارد بر درخت هر چند که برف سنگینی می کند بر شانه هایش...

غریبه

از آخرین حضورت که روز میلاد تو بود یک اربعین گذشت و اکنون آمدی چهل روز پس از سی سالگی به چله نشسته بودی عارفبانو!!؟؟

غریبه

از آخرین حضورت که روز میلاد تو بود یک اربعین گذشت و اکنون آمدی چهل روز پس از سی سالگی به چله نشسته بودی عارفبانو!!؟؟