به همین سادگی

در دهان گر گرفته ام 
سنگینی نگاه تو 
تنها تر از همیشه 
مهجور  هجاهای سردی 
که خاطرات جمعی را 
تلف می کنند
آوایزان 
بر گردن روزگار 
جا  مانده
در اجساد کلمات 
با دوست داشتنی بی طاقت 
/ 1 نظر / 50 بازدید