شعرهایم رها

بی حنجره

بی صدا

نوشته سکوت در خیال

حرف های ناگفته

شایدم راز

آنها را دوست خواهی داشت؟!

/ 1 نظر / 3 بازدید
مسيح

شعر ازاين مزخرف تر نمی تونستم بگم ؛شعر که نمی شود گفت اراجيف ببخشيد