خنده هايم را بلعيده ام ...

بغضِ شکسته

از گذرگاه گلو

می گذرد

- در سایه قهقهه گریه -

بی آنکه بداند

دلم

روزه سکوت

گرفته است !

/ 4 نظر / 6 بازدید
نسرين تهرانی

سلام عزیز نادیده ام این حال و هوا را جایی پیشتر ها دیده ام ... نمی دانم در کدام آسمان دربه دری هایم را حراج کرده بودم که بی تابی هایت را دیدم ... مسیح ! می فهمم تو را ...

نسرين تهرانی

عزیزم به دیدگانت بگو ببارند این دوری این حسرت مدام را ... بگو سکوت جز رنج هیچ ندارد ...هیچ . یشکن مسیح پاک سکوت ابر نگاهت را ...بشکن . مانند من مباش ...که عمری است بغض عشق را در سینه ام تلنبار کرده ام ... چشم هایم می بارند مدام اما دوست نیست تا نوازش کند این دل زخمی را ... راستی خوب من تو اهل کجايی در سرزمين حسرت های من ! تهران ! هوا مدتی است لج کرده با همه ...تو تهرانی هستی عزيزم !

نسرين

صبور باش عزیزم صبور ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت این شام تیره صبح گردد و این شب سحر شود... از حوالی رنج های زمینی من چه خبر ؟ باران همچنان گشاده دستی می کند یا نه ؟

آمی

نه دوست من ! بخند ، بخند و فراموش کن هذيان محزون عشق را ، که چون پيچکی مرموز به دوزخ می کشاندت ...