...

عشقم فقط تو هستی ، در اوج خودپرستی

خواهم وصال و مستی از یار می پرستی

وصلی چشید ه ام من کز آن رخ دل انگیز

یادی بماندِ  بر دل از آن شب شور انگیز

سوزش بماند بر دل در آن دیار غمگین

چون یار بُرد با خود ....آن آشنای دیرین

چون برد  با خودش دل ،سوزی نهاد بر دل

دل را بسوخت آسان رحمی نکرد بر دل

یادش بماند در ذهن چون خواب خوب دیدن

راهی ندارد این دل جز خون دل بخوردن

غمگین ترین ترانه روز وداع باشد

ما را جز این نباشد تقدیر ماست باشد

/ 5 نظر / 2 بازدید
مهرداد

کاش ! قلبم درد تنهايي نداشت سينه ام هرگز پريشاني نداشت کاش! برگهاي آخر تقويم عشق حرفي از يک روز باراني نداشت کاش! مي شد راه سخت عشق را بي خط پيمود و قرباني نداشت... ................................ جالب بود و خاطه انگیز دوست گلم بدرود

مهرداد

کاش ! قلبم درد تنهايي نداشت سينه ام هرگز پريشاني نداشت کاش! برگهاي آخر تقويم عشق حرفي از يک روز باراني نداشت کاش! مي شد راه سخت عشق را بي خط پيمود و قرباني نداشت... ................................ جالب بود و خاطره انگیز دوست گلم بدرود

سميه

من ترا به عشق آینده‌ات بخشیده‌ام. برای من دفاع از آزادی تو کافیست عادت ندارم قناری‌های قشنگ را در قفسی از میخ اتاقم بیاویزم که زیبایی را به اتاقم آورده باشم.

سميه

خدایا به خاطر سه چیز سپاسگزارم دادن‌هایت.... ندادن‌هایت..... گرفتن‌هایت..... دادن‌هایت را نعمت، ندادن‌هایت را رحمت، گرفتن‌هایت را حکمت