خستگی

عقربه تيز زمان

آهستگی مرا به سخره گرفته

ونمی داند

اين آهستگی

نشان خستگی من است

در اين روزگار

/ 1 نظر / 4 بازدید
حميده ( اينجوری مشکل وزن نيمايی اش هم حل می شه )

شتاب عقربه زمان آهستگی ام را به سخره گرفته آهستگی : نشان خستگی از روزگار مرا ....