با یک گناه

خدا مرا از بهشت راند

به زمین فرستاد

با یک نگاه

تو مرا از زمین می رانی!

واز خدا می ترسانی

حال من با شیطانم

که نه

می راند

 و نه می ترساند

/ 1 نظر / 6 بازدید
سميه

هر انسانی لبخندی از خداست تبريک به تو که زيباترين لبخند خدايی