رجم کفر و سنگ

دربیشه زار  اباطیل  می چرند

گاو هایفربه

با چشم های سیاه

کلمات خسته را می بلعند

 و با بلاهتی شیرین  

نشخوار می کنند

در پیشگاه ابلیس ِ نگاهم 

                                 ترانه های نا کام را 

در هیبت سلاخان زمان

تعظیم می کنند  

برآغوش شحنه عشق  

تا پا بر سینه بگذارم

زیر رجم کفر و سنگ   

 

/ 20 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نازنین

زیر رجم کفر و سنگ چاره ای نیست!؟ پا بر سینه بگذار!

امرتات

نوشتن تنها چاره ی دردیست که درمانش را کسی نمی داند ... پس بنویس دوست من ... بشکن عهدت را ... عهد در این زمانه جز کلامی بی معنی تعبیری ندارد ... [گل]

سید عرفان

سلام امیدوارم که خوب باشی. فکر کنم چند وقتی است که سرت حسابی شلوغ است. در هر صورت امیدوارم همیشه شاد و آرام و موفق باشی یا حق

مسیح

خدایش الان سرمست سرمستم چون پرسپولیس قهرمان شد دمش گرم [دست][دست][دست]

بیتا

سلام مسیح عزیز اول اینکه ای ول که پرسپولیسی بعدشم واقعا کلمات بکر و زیبایی داری و خیلی زیبا می نویسی کلمات خسته را می بلعند[دست]

م.ر.ت

تبریک![هورا]

نفیسه

خانم جان آدرسم را در لینکت درست کن مخلص

سلام قول پروردگار رحم آور

پسرم روزگار در عصر قرار گرفت و شایسته است از میان یادهای "سرهنگ" بخواهم تا رهنمون شوی ! و اگر نشد ، تنها کفایت میکند بی هیچ دقت در پیرامون خویش نگاه کنی و ببینی که هر چیزی هنوز و تا همیشه سر جایش باقی ست...انگار صدائی در باد پیچیده باشد و رفته باشد و اتفاقی نیز نیفتاده است. پسرم! غروب در همهمه خاموش سربازان نشسته است و سرهنگ در خلوت ، به مرور دیروز و فردای اردوگاه فکر میکند!: ...وقتی رد شدن یا نشدن ، بسیار سال است که یکی شده اند پس چگونه میتوانم امر کنم آن سربازی را که تمام شب در رویای پشت سر گزاردن مانع به صبح می رساند ؟ و خود نمیبداند! چگونه میتوانم در به استحکام رسیدن آن سرباز قدمی بردارم که همواره پیش از رسیدن به موانع در سستی خودساخته قرار می گیرد ؟ آه ای حقیقت! تسلط از توست و جاری شد از تو در هر چیز ! پس سربازانم را فراگیر به نیکوئی و رهنمون کن به برتری!هرچند آن میشود که میشود... پسرم ! جفتی نهفته از معنی در" انحصار" سرهنگ نمایان بود برای سربازان که شایسته است تا به عقل در یابی و بگوئی: هر چه هست، هست! سپاس و شکر! [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سلام قول پروردگار رحم آور

پسرم روزگار در عصر قرار گرفت و شایسته است از میان یادهای "سرهنگ" بخواهم تا رهنمون شوی ! و اگر نشد ، تنها کفایت میکند بی هیچ دقت در پیرامون خویش نگاه کنی و ببینی که هر چیزی هنوز و تا همیشه سر جایش باقی ست...انگار صدائی در باد پیچیده باشد و رفته باشد و اتفاقی نیز نیفتاده است. پسرم! غروب در همهمه خاموش سربازان نشسته است و سرهنگ در خلوت ، به مرور دیروز و فردای اردوگاه فکر میکند!: ...وقتی رد شدن یا نشدن ، بسیار سال است که یکی شده اند پس چگونه میتوانم امر کنم آن سربازی را که تمام شب در رویای پشت سر گزاردن مانع به صبح می رساند ؟ و خود نمیبداند! چگونه میتوانم در به استحکام رسیدن آن سرباز قدمی بردارم که همواره پیش از رسیدن به موانع در سستی خودساخته قرار می گیرد ؟ آه ای حقیقت! تسلط از توست و جاری شد از تو در هر چیز ! پس سربازانم را فراگیر به نیکوئی و رهنمون کن به برتری!هرچند آن میشود که میشود... پسرم ! جفتی نهفته از معنی در" انحصار" سرهنگ نمایان بود برای سربازان که شایسته است تا به عقل در یابی و بگوئی: هر چه هست، هست! سپاس و شکر! [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سلام قول پروردگار رحم آور

سلام